Podsumowanie akcji „Góra Grosza 2021”

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Jej celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się w domach dziecka i rodzinach zastępczych.
Uczniowie chętnie przystąpili do akcji wiedząc, że oddając choćby jeden grosz można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego Natalia Ciołkiewicz, pani Bibliotekarz Katarzyna Tromiczak wraz z uczniami uczęszczającymi na Świetlicę Szkolną przez jeden dzień zliczali zebrane monety. Wspólnie zebraliśmy 347,20zł. Przygotowaliśmy 2 paczki, które zostaną wysłane na adres organizatora.

Dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom, którzy włączyli się do akcji za wielkie serca oraz zrozumienie potrzeb potrzebujących dzieci.

Natalia Ciołkiewicz

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie wracają do szkół. Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wytyczne sanitarne 

Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali m.in. we wrześniu 2020 r.  

Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:

 • organizacja zajęć w szkole, 
 • higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, 
 • gastronomia, 
 • postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. 

Szczegółowe informacje można znaleźć poniżej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych

Dyrektor Szkoły

Genowefa Hornik

Dzień Mamy

Dzieci z oddziału przedszkolnego pamiętały, aby podziękować swoim Mamusiom w dniu Ich święta. Dedykowały im krótki program wokalno-muzyczny, był to pełen ekspresji taniec narodowy krakowiak z czterema figurami oraz pieśń maryjna ,,Po górach dolinach…”. Całość dopełniło gromkie ,,sto lat!” przy akompaniamencie akordeonu.

Dzieci przygotowały również dla kochanych Mam galerię ich nietypowych portretów, które do tej pory można podziwiać w naszej sali.

Naszej uroczystości przyglądała się Pani Dyrektor mgr. Genowefa Hornik, która wyróżniła dzieci za zaangażowanie i wkład ich pracy .

Transmisję on-line z uroczystości zapewniła Pani Sekretarka Marta Kołodziej.

Lucyna Leżańska

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Od 17 maja można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Szczegółowy harmonogram przedstawiamy poniżej.

Grafika na białym tle z napisem terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Więcej informacji oraz terminów znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

Rozpoczynamy zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2021/2022. Przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie wniosku. W każdym roku wymagane jest złożenie nowego wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy na następny rok szkolny. Ze względu na konieczność zaplanowania ilości miejsc w świetlicy dla uczniów na przyszły rok szkolny prosimy o terminowe składanie kart tj. do 20 czerwca 2021 r.

Wnioski o przyjęcie do świetlicy szkolnej zostaną przekazane dzieciom uczęszczającym w tym roku szkolnym na świetlicę, a także dostępne są:

 • w sekretariacie szkoły
 • u wychowawców świetlicy
 • na stronie internetowej szkoły pod linkiem: WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Natalia Ciołkiewicz

Przejdź do treści